A csillagászat és planetológia alapjai

Nyomtatás
Megjelent: 2012. április 16. hétfő

Tantárgy neve: Választható MFTORZS 2a

A csillagászat és planetológia alapjai

Tárgyfelelős: Dr. Zajzon Norbert

Tantárgy kódja: MFFAT 6202

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani – Kőzettani Intézeti Tanszék, Ásványtani – Földtani Intézet

Javasolt félév: 4

Előfeltételek: Felsőbb matematikai és fizikai alapismeretek, alapismeretek általános és szervetlen kémiából valamint az anyagszerkezetről és az anyag szilárd fázisú állapotáról. (Például a Karon ilyen előismereteket ad az Ásvány és kőzettan 1-2, Általános kémia 1-2.)

Óraszám/hét (ea+gyak): 1 + 1 óra

Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/vizsga

Kreditpont: 2 kredit

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: A félév során a hallgatók betekintést nyernek a csillagászat, asztrofizika és planetológia tudományterületeire. Az elméleti oktatás hangsúlyt helyez arra is, hogy az átfogó tudásanyag mellett olyan háttérismereteket szerezzenek a hallgatók, melyeket további munkájuk során hasznosíthatnak. A gyakorlati órákon sor kerül a csillagászat alapvető műszereinek megismerésére, és a Naprendszer égitesteinek, valamint egyéb kozmikus objektumoknak önálló megfigyelésére.

Tantárgy tematikus leírása:

Elméleti rész:

 • •A csillagászat felosztása, tudományterületei. történelmi áttekintés. Szférikus csillagászat.
 • •Égi mechanika alapjai. Kéttest- ill. háromtest-probléma. A Naprendszer kis égitesteinek pályái. Mesterséges égitestek.
 • •Asztrofizika. HR-diagram. Csillagok keletkezése. Csillagpulzáció. Intersztelláris anyag.
 • •Asztrofizika. Csillagrendszerek. A csillagfejlődés végállapotai. Az Univerzum nehezebb elemeinek keletkezése.
 • •Galaktikus csillagászat. Csillaghalmazok. Az Univerzum nagyskálás szerkezete. Kozmológia elemei.
 • •Szoláris asztrofizika. A Nap felépítése, energiatermelése, fejlődése.
 • •A Naprendszer kialakulása, szerkezete, fejlődése. Föld-típusú bolygók. Óriásbolygók. A Naprendszer kis égitestei.
 • •Meteoritok kőzettana.
 • •A Hold. Keletkezése, felépítése, fejlődése.
 • •Impakt-geológia.

 

Gyakorlati rész:

 1. Műszertechnika. Csillagászati műszerek áttekintése.
 2. Napmegfigyelés. A fotoszféra jelenségeinek tanulmányozása.
 3. Bolygók, Hold felszínének megfigyelése.
 4. A Tejútrendszer objektumai, extragalaxisok megfigyelése.

Félévközi számonkérés módja: Az aláírás feltétele a legalább 80%-os részvétel az órákon, valamit a gyakorlati feladat egy, a hallgató által a rendelkezésre álló anyagból szabadon választott szakcikk feldolgozása, és ebből egy rövid szóbeli beszámoló készítése.

Értékelése:

> 85%: jeles;

75 – 84%: jó;

63 – 74%: közepes;

50 – 62%: elégséges;

< 50%: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

 1. Cserepes László - Petrovay Kristóf: Kozmikus Fizika, Egyetemi jegyzet fizikus- és csillagász hallgatók számára, ELTE TTK Budapest, 2002 (elérhető az astro.elte.hu weboldalról
 2. Marik Miklós: Csillagászat, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989
 3. Kulin György: A távcső világa, Gondolat kiadó, Budapest, 1980
 4. Gábris - Marik - Szabó, Csillagászati földrajz, Tankönyvkiadó, 1997. (7.kiadás)
 5. SH Atlasz: Csillagászat, Athaeneum kiadó, Budapest, 2002
 6. http://astro.elte.hu/ - A csillagászat elemei - Interaktív Csillagászati Portál

7. http://hirek.csillagaszat.hu/ - A Magyar Csillagászati Egyesület hírportálja

8. Montanari A, and Koeberl C (2000): Impact Stratigraphy (The Italian Racord). Springer.

9. French BA (1998): Traces of Catastrophe (A handbook of sochk-metamorphic effects in terrestrial meteorite impact structures). Lunar and Planetary Institute Contribution No. 954.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews