Magyarország földtana

Nyomtatás
Megjelent: 2012. április 18. szerda

Tantárgy neve: Magyarország földtana

Tárgyjegyző: Dr. Less György

Tantárgy kódja: MFFTT 600231

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév: BSc 3.

Előfeltételek: Geológia (MFFTT 600120)

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+2

Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/vizsga

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: Megismertetni a hallgatókkal Magyarország földtani felépítését, szerkezetének kialakulását, régiónként áttekinteni a legfontosabb rétegtani egységeket és az azokat felépítő főbb kőzettípusokat, különös tekintettel a nyersanyag-előfordulásokra. Röviden ki kívánunk tekinteni Magyarország földtani környezetére (Alpok, Kárpátok) is. 

Tantárgy tematikus leírása:

Előadások tematikája

1.A Magyarország alatti földkéreg, a geotermikus gradiens jellemzői és kapcsolatuk az alföldek kialakulásához 

2.Magyarország pre-miocén és pre-tercier aljzatának kialakulása, az ehhez kapcsolódó szerkezeti elemek és jellemzésük 

3.ALCAPA I: Az Alpok nagyszerkezete, Magyarországra áthúzódó részeinek földtani felépítése 

4.ALCAPA II: A Nyugati-Kárpátok nagyszerkezete és magyarországi folytatásainak földtana I (Ipolymenti Kristályos tömeg, Zempléni-szigethegység) 

5.ALCAPA III: A Nyugati-Kárpátok magyarországi folytatásainak földtana II (az Aggtelek-Rudabányai-hegység) 

6.ALCAPA IV: A Pelso-blokk geológiája

7.ALCAPA V: A Déli-Alpok és a Dinaridák észak-magyarországi folytatása (Bükk, Upponyi- és Szendrői-hegység) 

8.A Közép-magyarországi (Szávai) zóna. Tisia I: Az Erdélyi Szigethegység földtani felépítése 

9.Tisia II: ATisiapaleozoos és triász kőzetei, a Mecseki-zóna jura-kréta képződményei, a Villány-Bihari zóna jura-kréta kőzetei, a Békés-Codru zóna 

10.A magyarországi paleo-mezozoos képződmények összehasonlító jellemzése I: paleozoikum-triász

11.A magyarországi paleo-mezozoos képződmények összehasonlító jellemzése II: jura-kréta

12.A magyarországi paleogén és legalsó-miocén 

13.A magyarországi neogén

14.Magyarország negyedidőszaki képződményei

Gyakorlatok tematikája:

Két db egy-egy napos terepbejárás az É-i Bükkben (mindkettőre legalább két-két alternatív időponttal)

Félévközi számonkérés módja:

Aláírás feltétele: Az előadási anyagból a félév folyamán egy zárthelyi teljesítése a 9. előadás után legalább 50 %-os eredménnyel, egy pótzárthelyi lehetőség. Kötelező részvétel mindkét terepbejáráson, prezentáció az egyikről párral, részvétel két prezentáción

Értékelése: > 85%: jeles; 75 – 84%: jó; 63 – 74%: közepes; 50 – 62%: elégséges; < 50%: elégtelen.

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Bérczi I. & Jámbor Á. (szerk., 1998): Magyarország geológiai képződményeinek rétegtana. Magyar Olaj- és gázipari Rt. és Magyar Állami Földtani Intézet.

Császár G. (2005): Magyarország és környezetének regionális földtana. I. Paleozoikum–paleogén. Egyetemi tankönyv, 328 p. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Less Gy.: Magyarország földtana. Elektronikus tananyag, http://digitalisegyetem.hu

Karátson D. (e., 2010): Pannon enciklopédia – Magyarország földje. Urbis Könyvkiadó

Haas J. (ed.) (2012): Geology of Hungary. Springer, Berlin-Heidelberg.

Trunkó L. (1996): Geology of Hungary. Gebrüder Bornträger, Berlin

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews