Teleptani alapismeretek

Nyomtatás
Megjelent: 2012. április 18. szerda

Tantárgy neve: Teleptani alapismeretek

Tárgyjegyző: Dr. Hartai Éva

Tantárgy kódja: MFFTT601162

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév: 6. félév

Előfeltételek: Nyersanyagkutatás (MFFTT600341) vizsga

Óraszám/hét (ea+gyak): 1+1

Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás, gyakorlati jegy

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: A Műszaki földtudományi alapszak, Földtudományi szakirány hallgatóival megismertetni az ásványi nyersanyagok és fosszilis energiahordozók földkéregbeli előfordulásainak törvényszerűségeit.

Tantárgy tematikus leírása: Teleptani osztályozás. Magmás ércképződés: ortomagmás, pegmatitos, greizen, szkarn, porfiros, sztratiform, metaszomatikus és hidrotermális ércképződés. Üledékes és metamorf ércképződés: reziduális és torlattelepek, vas- és mangánérc telepek. Nemérces ásványi nyersanyagok: ipari felhasználású, útépítő és építőipari nyersanyagok. A kőszéntelepek képződése, legjelentősebb és hazai előfordulásai. Kőolaj- és földgáztelepek képződése, legjelentősebb és hazai előfordulásai.

Félévközi számonkérés módja: Az aláírás feltétele a szóbeli beszámoló, a gyakorlatokon bemutatott érces és nemérces ásványi nyersanyagokból, legalább 60 %-os eredménnyel. Gyakorlati jegy követelmények: Az előadási anyagból a a szorgalmi időszak végén egy zárthelyi teljesítése, legalább 50 %-os eredménnyel. A zárthelyi anyaga: 20 kérdés a félév elején kiadott, alapszintű tudást felmérő 100 kérdésből. Sikertelen teljesítés esetén a szorgalmi időszakban egy alkalommal van pótlási lehetőség. A gyakorlatokon a részvétel kötelező, háromnál több alkalommal való hiányzás az aláírás megtagadásával jár.

Értékelése:

> 85%: jeles;

75 – 84%: jó;

63 – 74%: közepes;

50 – 62%: elégséges;

< 50%: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

 

Hartai Éva: Teleptani alapismeretek. Oktatási segédlet, Miskolci Egyetem, 2006;

Hartai Éva: Teleptani alapismeretek. Elektronikus oktatási segédlet; az előadások anyaga pdf formátumban átadva a hallgatóknak.

Kiss János: Ércteleptan I-II. Tankönyvkiadó, Bp, 1982.

L. Robb: Ore Forming Processes. Blackwell Publishing, 2010.

A.E. Evans: Ore Geology and Industrial Minerals. Blackwell Publishing, 1993.

H. Dill: The „chessboard” classification scheme of mineral deposits. Earth Science Reviews, Vol. 100, 2010.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews