Szénhidrogénföldtan BSC

Nyomtatás
Megjelent: 2012. április 18. szerda

Tantárgy neve: Szénhidrogén-földtan

Tárgyjegyző: Dr. Bérczi István

Tantárgy kódja: MFFAT6502

Tárgyfelelős tanszék/intézet:

Javasolt félév: 5

Előfeltételek: -

Óraszám/hét (ea+gyak): 1+1

Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

A nem megújuló (fosszilis) energiaforrások kutatásának és termelésének megalapozását jelentő ismeretek összefoglalása.

Tantárgy tematikus leírása:

A Föld kőolaj-és földgáz és kőszén provinciái, vagyonok, a jövő. A mállás, szállítás, üledékképződés, diagenezis geodinamikai háttere. A fosszilis energiahordozók (kőszén, kőolaj, uránium) kutatásának termelésének alkalmazott geológiai módszerek. Magminta leírás, litofácies modell, karotázs illesztés, szeizmikus illesztés. A földtani modell felhasználása a racionális mezőfejlesztésben. Rétegtani modell, tektono-szedimentológia modell. Földtani vagyon, készletek, készlet kategóriák. A számítások alapadatai, forrásuk, az adatok ellenőrzése. A technológia, mint a fosszilis energiahordozók közti átjárhatóság eszköze: kőszéből folyékony üzemanyag. A kőolaj- és földgáz felfedezés után: a kőolaj- és földgáz mező(k) termelésbeállításának folyamata: kutatástól a mezőfejlesztés befejezéséig. Tektonikai rendszerek, és megjelenésük geológiai szelvényeken. Litológia, pórusszerkezet, fázishatárok: a vagyon számítás kritikus pontjai. Kőolaj-és földgáztelítettségi anomáliák és (szedimentológiai) értelmezésük. Statikus (földtani) modell. Rétegnyomás, termelés, kútteljesítmény adatok: a statikus modell kontrollja. Dinamikus modell földtani megalapozása: determinisztikus és matematikai statisztikai (probabilisztikus) modell alkotás. Statikus és dinamikus adatok integrálása: a kőolaj – és földgáz készletek növelésének lehetősége.

Félévközi számonkérés módja:

Egy zárthelyi, alapfogalmakkal (20% a féléves jegyben)

Értékelése:

> 85%: jeles;

75 – 84%: jó;

63 – 74%: közepes;

50 – 62%: elégséges;

< 50%: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Balogh K. (szerkesztő): Szedimentológia I-III, Akadémiai Kiadó, 1992. (Tankönyv)

Bérczi I.: Petroleum Geology, (Jegyzet, 1988, Montanuniversität Leoben)

Bérczi I.: Development Geology (Jegyzet, 2003, HOT Engineering&Shell Iran Offshore )

Dr. Somfai A.: Kőolajföldtan, jegyzet, Miskolci Egyetem

Catapang, Timothy John: Basic Petroleum Geology, www.scribd.com/doc/129844607/17154442-Basic-Petroleum-Geology-Book-by-Halliburton

Selley,Richard C.:Elements of Petroleum Geology, www.amazon.com

University of Texas: Petroleum Geology & Reservoirs, www.utexas.edu/ce/petex/aids/pubs/petroleum-geology

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews