Nyersanyagkutatás

Nyomtatás
Megjelent: 2012. április 18. szerda

Tantárgy neve: Nyersanyagkutatás

Tárgyjegyző: Dr. Földessy János

Tantárgy kódja: MFFTT600341

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév: 4

Előfeltételek: Magyarország földtana (MFFTT600231)

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+0

Számonkérés módja (a/gy/v): vizsga

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

Megismertetni a hallgatókkal az ásványi nyersanyagok és energiahordozók kutatásának elvi és módszertani alapjait, a kutatás tervezésének, végrehajtásának és értékelésének folyamatát

Tantárgy tematikus leírása:

A nyersanyagok és energiahordozók fajtái, földtani, geokémiai, geofizikai jellemzőik. Kutatásuk tervezési stratégiája, az engedélyeztetés folyamata. A nyersanyagkutatások felszíni és földalatti földtani, geofizikai, geokémiai módszerei. Egyéb földtani információk (szerkezetföldtani, rétegtani, ásványtani stb. felhasználása a nyersanyagkutatásban). A nyersanyagkutatásban alkalmazott mintázások módszerei és gyakorlata. Ásványi nyersanyagok minősítésére alkalmas kémiai és fizikai vizsgálati módszerek. A kutatási adatok dokumentációja és nyilvántartása, a kutatási adatok értékelése.

Félévközi számonkérés módja:

Évközi ZH, 25 kérdéses. 60% teljesítésével aláírás

 

Értékelése:

> 85%: jeles;

75 – 84%: jó;

63 – 74%: közepes;

50 – 62%: elégséges;

< 50%: elégtelen.

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Földessy János: Ásványi nyersanyag kutatás 2011 (www.tankonyvtar.hu)

Szakkönyvek, szakcikkekmásolatai

Benkó Ferenc 1977: Ásványkutatás és bányaföldtan. Műszaki Könyvkiadó

Reedman J.H. 1979: Techniques in Mineral Exploration, Applied Science Publishers, London 533 p.

Némedi Varga Z.: 2010: Kőszénföldtan. Bíbor Kiadó Miskolc, 245 p.

Pethő G., Vass P. (2011): A geofizika alapjai, Digitális Tankönyvtár

Bíró Lóránt (szerk) (2014): Teleptan, Geolitera Szeged

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews