Környezeti földtan – Geokémia

Nyomtatás
Megjelent: 2012. április 18. szerda

Tantárgy neve: Környezetföldtan-geokémia

Tárgyfelelős: Dr. Hartai Éva

Tantárgy kódja: MFFTT600762

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév: 6. félév

Előfeltételek: Geológia (MFFTT600120) vizsga

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+2

Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás, vizsga

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: A Műszaki Földtudományi alapszak hallgatóival megismertetni a a geokémia alapjait, környezetvédelmi vonatkozásait, a környezeti problémák földtani vonatkozásait, a megoldásokban alkalmazható földtani eszközöket.

Tantárgy tematikus leírása: A geokémia tárgya, kapcsolatai. A kémiai elemek keletkezése; kozmokémia. Az elemek geokémiai csoportosítása. Az elemek eloszlása a Földön és a Világegyetemben. Stabil és radiogén izotópok geokémiája. Környezeti geokémia alapjai. Környezeti ásványok és kőzetek, szerepük a környezeti kárelhárításban. Földtani eredetű természeti veszélyek: vulkanizmus, földrengések, tömegmozgások. Földtani közeg és talaj, szerepük a szennyezés terjedésben. Környezetföldtani térképek. Bányászat és környezetterhelés. Földtani közeg, mint tárolóhely: radioaktív hulladékelhelyezés, szén-dioxid elhelyezése geológiai tárolóban.

Félévközi számonkérés módja: Az aláírás feltétele a gyakorlati feladat (laboratóriumi mérés és környezetföldtani gyakorlati probléma számítógépes megoldása) sikeres teljesítése. A gyakorlatokon a részvétel kötelező, háromnál több alkalommal való hiányzás az aláírás megtagadásával jár.

Értékelése:

> 85%: jeles;

75 – 84%: jó;

63 – 74%: közepes;

50 – 62%: elégséges;

< 50%: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Brownlow, A. H. (1996): Geochemistry. Prentice Hall, New Yersey.

Grasselly Gy. (1986): A geokémia alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest.

Harangi Sz. (1996-2003): Geokémiai jegyzetek (digitális tananyag). ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék.

Keller, E.: (2012): Introduction to Environmental Geology. ISBN13: 9780321753748

Horváth Zs. (2003): A felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezés elleni védelme. Egyetemi jegyzet, ELTE, Budapest

Hartai É., Földessy J. (szerk.) (2008): Fejezetek a környezetföldtanból. Egyetemi jegyzet, Miskolci Egyetem

Szendrei G. (szerk.) (2006): Magyarország környezetgeokémiai állapota. A MTA kiadványa, Budapest

Az előadások anyaga pdf formátumban átadva a hallgatóknak.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews