Ásványvagyon-gazdálkodás

Nyomtatás
Megjelent: 2012. április 18. szerda

Tantárgy neve: Ásványvagyon-gazdálkodás

Tárgyjegyző: Dr. Mádai Ferenc

Tantárgy kódja: MFFAT6401

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásvány- és Kőzettani

Javasolt félév: 4

Előfeltételek: GTGKG602MF, MFFTT600120

Óraszám/hét (ea+gyak): 0+2

Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás/gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

Az ásványi nyersanyagok kutatásával, kitermelésével kapcsolatos hatékonysági, gazdaságossági, védelmi követelmények megismertetése, valamint egy nemzeti ásványi nyersanyagpolitika szerkezetének és tartalmának vizsgálata.

Tantárgy tematikus leírása:

• Ásványi nyersanyag, ásványvagyon fogalma, nyersanyag típusok, felhasználásuk.

• A bányászati ciklus összetevői, szereplői

• Ásványvagyon lehatárolása, számbavételi paraméterek, mennyiség-minőség összefüggése

• Az ásványvagyon kategóriák meghatározása (magyar, USGS, JORC/PERC, ENSZ rendszerek).

• Határminőség számítás és külfejtés méretezés

• Járadékképződés a bányászatban, a meg nem újuló erőforrások felhasználásának közgazdasági alaptörvényei - Hotelling szabály és annak változatai.

• Az ásványi nyersanyagkutatás és kitermelés pénzügyi paraméterei.

• Bányászati projektek pénzügyi elemzése (DCF modell).

• Bányászati projektek adózási rendszerei.

• Lelőhely-szintű ásványvagyon-gazdálkodás paraméterei, ásványvagyon-védelem.

• A kormányzati szintű ásványvagyon-gazdálkodás szempontjai.

• A fenntartható fejlődés elvének eredeti értelmezése, annak ásványvagyon-gazdálkodási vetülete: egy modern ásványi nyersanyagpolitika szerkezete.

• Az EU tagországok ásványvagyon-gazdálkodási gyakorlatának áttekintése.

• Környezetgazdaságtani alapok: externáliák, a szennyezés közgazdaságilag optimális mértéke.

Félévközi számonkérés módja:

Az aláírás és gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: a félév során 4 feladat elkészítése és jegyzőkönyvének beadása. A feladatok összesen 60%-ban számítanak be a félév végi érdemjegybe.

1. „nyersanyag kígyó” elkészítése Magyarország ásványi nyersanyagairól irodalomkutatás alapján (10%)

2. Koncentráció – mennyiség görbe elkészítése földtani fúrási adatok alapján (15%)

3. Külfejtési szelvény optimális méretének meghatározása Lerch-Grossmann módszerrel (15%)

4. Bányászati projekt pénzügyi modelljének felépítése és a DCF modell kiszámítása (20%)

A másik 40% a félév végi zárthelyi szerezhető meg.

Értékelési határok:

> 80 %: jeles

70 – 80 %: jó

60 – 70 %: közepes

50 – 60 %: elégséges

< 50 %: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Mádai Ferenc: Ásványvagyon gazdálkodás. Elektronikus egyetemi jegyzet. tankonyvtar.hu

Kerekes S.: A környezetgazdaságtan alapjai (Budapest, 1998)

Tóth M., Faller G.: Törvényszerűségek az ásványinyersanyaggazdaságban: Az ásványinyersanyag- és energiapolitika alakulását meghatározó természeti, technikai és gazdasági törvényszerűségek (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996)

Pearce, D.W. & Turner R.K.: Economics of naturalresources and theenvironment (HarvesterWheatsheaf, London, 1990)

Otto, J. &Cordes, J.: The Regulation of MineralEnterprises: A Global Perspectiveon Law and Policy (Rocky Mountain Mineral Law Foundation, Westminster, 2002)

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews