Alkalmazott kőzettan

Nyomtatás
Megjelent: 2012. április 18. szerda

Tantárgy neve: Alkalmazott kőzettan

Tárgyjegyző: Dr. Mádai Ferenc

Tantárgy kódja: MFFAT6501

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszék

Javasolt félév: 5

Előfeltételek: MFFAT6101

Óraszám/hét (ea+gyak):1ea+2gy

Számonkérés módja (a/gy/v): vizsga

Kreditpont: 3

Tagozat:

A tantárgy célkitűzése         

A kőzetrendszertan részletes tárgyalása, a kőzetmeghatározás módszertana és ennek műszeres háttere, valamint a kőzetek állapotminősítésének elméleti háttere és gyakorlati vizsgálati módszerei.  Gyakorlatokon bevezetés a mikroszkópos kőzetmeghatározás és leírás módszertanába, fő kőzettípusok megkülönböztetése polarizációs mikroszkóp segítségével.

 

A tantárgy rövid tematikája          

 • •Magma tulajdonságai, magma kristályosodása, fázisdiagramok.
 • •Magmás kőzetek rendszere – IUGS nevezéktan, kőzetmeghatározás ásványos összetétel alapján.
 • •Magmás kőzetek kémiai összetételre épülő nevezéktana, Normatív összetétel számításának módszere (CIPW).
 • •Vulkáni törmelékes kőzetek képződése, nevezéktana.
 • •Különböző geodinamikai környezetek magmatizmusa.
 • •Metamorfózis lehatárolása, metamorf  kőzetek rendszerezése.
 • •Metamorf zónák és fáciesek fogalma, lehatárolása.
 • •Kőzetek deformációja, kőzetekben lejátszódó deformációs mechanizmusok.
 • •Üledékes kőzetek rendszerezése, mállás, kőzetalkotó ásványok mállási érzékenysége.
 • •Kőzetek időállósági, repedezettségi paramétereinek meghatározása.
 • •Antropogén eredetű kőzetfelszín-elváltozások vizsgálata, kőkonzerválás.
 • •Törmelékkőzetek képződése, kőzetalkotói, nevezéktana, fáciesei.
 • •Karbonátkőzetek képződése, kőzetalkotói, nevezéktana, fáciesei.
 • •Agyagkőzetek képződése, kőzetalkotói.

Számonkérés:

Az aláírás megszerzésének feltétele: a félév során 4 feladat elkészítése és jegyzőkönyvének beadása. A feladatok összesen 50%-ban számítanak be a félév végi érdemjegybe.

1. Magmás kőzet modális összetételének meghatározása szelőszakaszok módszerével (10%)

2. Magmás kőzet normatív összetételének meghatározása CIPW módszerrel (10%)

3. Műemléki kőanyag mállottsági állapotának térképezése (10%)

4. 2 db vékonycsiszolat kőzettani leírása (20%)

A másik 50% a szóbeli vizsgán szerezhető meg.

Értékelési határok: > 80 %: jeles,70 – 80 %: jó, 60 – 70 %: közepes, 50 – 60 %: elégséges,  < 50 %: elégtelen

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom        

 • BGS Rock Classification Schemes vol. 1-4.;
 • McKenzie W.S. & Adams A.E.: Rocks and minerals in thin section (Manson Publ.)
 • Wallacher L.: Üledékes kőzetek és kőzetalkotó ásványaik I-II., egyetemi jegyzet
 • Wallacher L.: Magymás és metamorf kőzetek I-II., egyetemi jegyzet
 • Pápay L.: Kristályok, ásványok, kőzetek., egyetemi jegyzet
 • előadás jegyzetek
 • Nelson S.A.: Petrology
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews