Nemérces ásványi nyersanyagok

Nyomtatás
Megjelent: 2012. máj. 03. csütörtök

Tantárgy neve: Nemérces ásványi nyersanyagok

Tárgyfelelős: Dr. Földessy János

Tantárgy kódja: MFFTT730006

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév: 3

Előfeltételek: MFFTT720002

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+2

Számonkérés módja (a/gy/v): vizsga

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy célkitűzése, hogy a műszaki földtudományi mérnök hallgatók tájékozottak legyenek a nemérces ásványi nyersanyagok előfordulási helyeinek földtani felépítésével, a dúsulások jellegével, térbeli eloszlásával, illetve a lelőhelyekhez kapcsolódó minőségi és mennyiségi tulajdonságokkal, az ilyen anyagokkal szembeni ipari technológiai követelményekkel.

 

Tantárgy tematikus leírása:

A bevezetőben a hallgatók áttekintik a főbb tárgyalt nem-érces ásványi nyersanyag csoportokat – ipari ásványokat, szilárd fosszilis energiahordozókat, építőipari ásványi nyersanyagokat, ezek kutatás- és felhasználás történetét. Az első rész taglalja a nyersanyagok genetikai csoportosítását. Részletes példákat ismertet hazai és nemzetközi előfordulásokról a fenti csoportokból. A következő rész megismertet a hallgatókat a nem-érces ásványi nyersanyag minőségi paramétereket (pl. ioncserélő képesség, kötőképesség, fehérség, tűzállóság, égéshő stb.) befolyásoló földtani folyamatokkal és ezek természetes megjelenési módjával. Felkészíti a hallgatókat a nem-érces nyersanyagdúsulásokkal kapcsolatos hátrányos geológiai jellemzők felismerésére, ezek lehetséges csökkentésének módjára, Végül gazdasági csoportosításban bemutatja a fontosabb nem-érces ásványi nyersanyag lelőhelyeket a világon és hazánkban. A gyakorlatok során a hallgatók tantermi és terepi ismereteket szereznek nem-ércek illetve szilárd fosszilis energiahordozó lelőhelyek jellemző földtani és minőségi paramétereiről, ezek természetes megjelenési módjairól, számításáról, meghatározási módszereiről. Megismerkednek az ásványi nyersanyagok anyagi jellemzőivel, és a kémiai és ásványi fázisok meghatározási módszereivel. Térlátás fejlesztése érdekében a nyersanyagokra vonatkozó földtani térképek, szelvények és 3D értelmezések olvasásával és szerkesztésével ismerkednek meg. Terepi gyakorlaton kutatás alatt álló illetve termelő lelőhelyeket tanulmányoznak.

 

Félévközi számonkérés módja:

Önálló irodalom kutatás + laborfeladat (60-40%) elkészítésével teljesíthető beadandó esszé.

 

Értékelési határok:

> 80 %: jeles

70 – 80 %: jó

60 – 70 %: közepes

50 – 60 %: elégséges

< 50 %: elégtelen

 

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Zelenka T., Foldessy J (2006): Érces és nem-érces teleptan- jegyzet (CD és internet verzió).

Végh Sándorné (1967): Nemércek teleptana. Tankönyvkiadó, Budapest, 283 p.

Jantsky B szerk (1966): Áványi nyersanyag lelőhelyeink, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 315 p.

Némedi Varga Z (1999): Kőszénföldtan. (Kézirat) 94 p.

Somfai Attila (1995): Teleptan II. Üledékes származású telepek. Nemzeti Tankönyvkiadó 164 p.

Lamney, C.A. (1966): Metallic and Industrial Mineral Deposits. McGrawHill N.Y. 567 p.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews