Szénhidrogénföldtan MSC

Nyomtatás
Megjelent: 2012. máj. 03. csütörtök

Tantárgy neve: Szénhidrogénföldtan

Tárgyfelelős: Dr. Bérczi István

Tantárgy kódja: MFFAT720003 

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásvány- és Kőzettani

Javasolt félév: 2

Előfeltételek: MFFTT710002

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+0

Számonkérés módja (a/gy/v): vizsga

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

Megismertetni a hallgatókat

 a szénhidrogénföldtan alapfogalmaival,

 a geológiai vizsgálati és értelmezési módszerekkel a kőolaj és földgázkutatás, mezőfejlesztés és termelés értékláncban

 az alapvető szénhidrogénföldtani feladatok megoldásához szükséges lépésekkel.

 

Tantárgy tematikus leírása:

A kőolaj és földgáz telepek keletkezése: geodinamikai háttér, szerves geokémiai alapok, elsődleges, másodlagos migráció. A medenceanalízis és ami utána következik: a kutatás főbb fázisai és módszerei. A felfedezés után: a mező(k) termelésbeállításának folyamata: kutatás befejezésétől a termelésbe állításig. Magminta leírás, litofácies modell, karotázs illesztés, szeizmikus illesztés. Szénhidrogénföldtan a racionális mezőfejlesztésben. Rétegtani modell, tektono-szedimentológia modell. Litológia, pórusszerkezet, fázishatárok: a vagyon számítás kritikus pontjai. Kőolaj-és földgáztelítettségi anomáliák és értelmezésük. Statikus (földtani) modell. Rétegnyomás, termelés, kútteljesítmény adatok: a statikus modell kontrollja. Dinamikus modell földtani megalapozása: determinisztikus és matematikai statisztikai (probabilisztikus) modell alkotás. Statikus és dinamikus adatok integrálása: a kőolaj.és földgáz vagyon növelés lehetősége. Integrált mezőfejlesztési tanulmányok szerkezete, szerepe. Földtani vagyon, készletek, készlet kategóriák. A Föld kőolaj-és földgáz provinciái, vagyonok, a jövő.

 

Félévközi számonkérés módja:

Rétegazonosítás, térképszerkesztés házi feladat. Az féléves jeyg 20%-a

 

Értékelési határok:

> 80 %: jeles

70 – 80 %: jó

60 – 70 %: közepes

50 – 60 %: elégséges

< 50 %: elégtelen

 

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Balogh K. (szerkesztő): Szedimentológia I-III, Akadémiai Kiadó, 1992. (Tankönyv)

Bérczi I.: Petroleum Geology, (Jegyzet, 1988, Montanuniversität Leoben)

Bérczi I.: Development Geology (Jegyzet, 2003, HOT Engineering&Shell Iran Offshore )

Catapang, Timothy John: Basic Petroleum Geology, www.scribd.com/doc/129844607/17154442-Basic-Petroleum-Geology-Book-by-Halliburton

Selley,Richard C.:Elements of Petroleum Geology, www.amazon.com

University of Texas: Petroleum Geology & Reservoirs, www.utexas.edu/ce/petex/aids/pubs/petroleum-geology

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews