Műszeres ásvány- és kőzethatározás

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 10. csütörtök

Tantárgy neve: Választható MFTORZS 2a

Műszeres ásvány- és kőzethatározás

Tantárgy felelős: Dr. Zajzon Norbert

Tantárgy kódja: MFFAT 221

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Zajzon Norbert (Ásványtani – Kőzettani Intézeti Tanszék, Ásványtani – Földtani Intézet)

Javasolt félév: 4

Előfeltételek: Alapismeretek általános és szervetlen kémiából valamint az anyagszerkezetről és az anyag szilárd fázisú állapotáról. (Például a Karon ilyen előismereteket ad az Ásvány és kőzettan 1-2, Általános kémia 1-2.)

Óraszám/hét (ea+gyak): 1 + 1 óra

Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás / gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: Megismertetni a hallgatókkal az ásvány- és kőzettanban alkalmazott anyagvizsgálati módszereket és műszereket. A félévben a módszerek elméleti ismertetése mellett gyakorlati feladatok elvégzésére is sor kerül. Ezek során a hallgatók elsajátítják, hogy az egyes geológiai problémák megoldására, milyen gyakorlati módszerek jöhetnek számításba.

Tantárgy tematikus leírása:

1. A félévi munka részletes ismertetése, mérőpárok kialakítása, laboratóriumi balesetvédelmi oktatás

2. Fizikai tulajdonságok (keménység, mágnesesség, oldhatóság, sűrűség), sűrűségmérés

3. Röntgendiffrakció I. előadás

4. Röntgendiffrakció II. előadás

5. Röntgendiffrakció gyakorlat

6. DTA előadás

7. DTA mennyiségi számítások

8. 1. Zh megírása

9. Pásztázó elektronmikroszkópia I. előadás

10. Pásztázó elektronmikroszkópia I. előadás

11. Pásztázó elektronmikroszkópia gyakorlat

12. Képletszámítás

13. Konzultáció

14. 2. Zh megírása

Félévközi számonkérés módja: Az elméleti részből Zh-k (tesztek 2db). Ezeket minimum 50%-ra kell teljesíteni. A gyakorlati feladat önálló munka, amiről mérési jegyzőkönyv kerül beadásra és értékelésre (2 db). Ezek átlagából áll össze az érdemjegy úgy, hogy a 2 db Zh = 50% és a 2 db jegyzőkönyv = 50%. A Zh-k javítására, pótlásra a félév végén, szóban van lehetőség.

Az aláírás feltétele a legalább 80% -os részvétel az órákon.

Értékelése:

> 85%: jeles;

75 – 84%: jó;

63 – 74%: közepes;

50 – 62%: elégséges;

< 50%: elégtelen.

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Nagy B-né. (1984): Műszeres analitikai módszerek és alkalmazásuk a geológiai anyagvizsgálatban. Tankönyvkiadó, Budapest.

Sztrókay K. I., Grasselly Gy., Nemecz E. és Kiss J. (1971): Ásványtani praktikum I-II. Tankönyvkiadó, Budapest.

Pozsgai I. (1995): A pásztázó elektronmikroszkópia és az elektronsugaras mikroanalízis alapjai. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Gál S., Buzágh A-né. és Pólos L. (1976): Röntgen és elektronsugaras analízis. Tankönyvkiadó, Budapest.

King M. et al. (1993): Mineral Powder Diffraction File Search- and Databook. ICDD, USA.

Szakáll S. (2005): Ásványrendszertan. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc.

Szakáll S., Zajzon N. (2011): Ásványtan. Digitális jegyzet.

Koch S és Sztrókay K. I. (1967): Ásványtan I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Bognár L. (1995): Ásványnévtár. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews