Ásványvagyonbecslési praktikum

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 10. csütörtök

Tantárgy neve: Ásványvagyonbecslési praktikum

Tárgyjegyző oktató: Dr. Földessy János

Tantárgy kódja: MFFTT207

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév: 6. félév

Előfeltételek: Magmás teleptan, Üledékes és metamorf teleptan vagy Teleptani alapok

 

Óraszám/hét (ea+gyak): 1+1

Számonkérés módja (a/gy/v): a/gy/v

Kreditpont: 3

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

Az ásványvagyonbecslés ismertetése során a tárgy foglalkozik a becslés alapját képező földtani modell létrehozásával, az alapadatok kiválasztásával, ezek minőségének ellenorzésével, illetve a vagyonbecslés során alkalmazott számítási módszerek elveivel. A készletbecslés ismertetésénél foglalkozunk a műrevalóság kérdésével, illetve a lelőhely értékének meghatározásával. A tárgy fő fejezetei: ásványvagyonbecslés (földtani modell, alapadatok, becslési eljárások), készletbecslés (műrevalóság, költségelemek, értékalkotó elemek).

 

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy ismeretanyagának elsajátításával, a gyakorlatok elvégzésével a hallgatók képességet szereznek a földtani közeg és különböző ásványi nyersanyag előfordulások minőségi és mennyiségi, térfogati becslési módszereinek alkalmazására, a kutatások adatainak, a terepi adatgyűjtés,  mintavételek és észlelések eredményeinek értelmezésére, értékelésére és az eredmények alapján kutatás és termelés tervezés földtani  előkészítésére. A tárgy kapcsolódik az Ásványvagyon gazdálkodás tárgyhoz.

 

Tantárgy tematikus leírása:

Az elméleti előadásokban  a hallgatók rövid összefoglalást kapnak az  földtani közeg és az ásványi nyersanyag előfordulásokat alkotó nyersanyagtestek jellemző paramétereiről, a paraméterek becslésére szolgáló  Tanulmányozzák a  a földtani közeg mért paraméterei természetes változékonyságának hatását. Megismerik a földtani paraméterek értelmezésének hibáit és ezek csökkentésének módjait. A gyakorlatok során a hallgatók az ásványi nyersanyagok kutatási adatainak feldolgozásával, a nyersanyaglelőhelyek tematikus térképeinek olvasásával és szerkesztésével, a kutatások során alkalmazott mintavételek minőségbiztosítási módszereivel kapcsolatos egyszerű feladatokat oldanak meg.

 

A szemeszter során két rész váltakozásából épül fel a tananyag:

                Előadások

                Gyakorlati Feladatok

 

Félévközi számonkérés módja:

Értékelés

                Aláírást szerez az, aki mindkét konzultációs napon résztvett. ,

                Érdemjegy az alábbi két részből tevődik össze: 

                                               50 % ZH eredmény

                                               50% Önálló feladat eredmény

 

 

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Földessy J (2006): Ásványi nyersanyag kutatás és földtani értelmezés (CD és internet)

Benkő F (1970): Ásványkutatás és bányaföldtan. Műszaki Könyvkiadó Budapest.451 p.

Reedman J.H. (1979): Techniques of Mineral Exploration – Applied Science Publishers London

533 p.

Marjoribanks R.W. (1996): Geological methods in mineral exloration and mining – Chapman Hill,

London, 115 p.

Kuzvart M., Böhmer M (1986): Prospecting and Exploration of Mineral Deposits. Elsevier,

Amsterdam, 508 p. ISBN 0-444-99515-3

Jantsky B (szerk) (1966): Ásványi nyersanyag lelőhelyeink Magyarországon. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 315 p.

Bíró L. (szerk) (2014): Szilárd ásványi nyersanyag előfordulások. Geolitera, Szeged, 249 p.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews