A Kárpát-medence ásványi nyersanyagai

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 11. péntek

Tantárgy neve: Választható II.

A Kárpát-medence ásványi nyersanyagai

Tárgyfelelős: Dr. Földessy János

Tantárgy kódja: MFFTT730010

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév: 3

Előfeltételek: nincs

Óraszám/hét (ea+gyak): 0+2

Számonkérés módja (a/gy/v): gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy célkitűzése, hogy a műszaki földtudományi mérnök hallgatók tájékozottak legyenek a Kárpát medencei érces és nem-érces ill.energiahordozó ásványi nyersanyagok előfordulási helyeinek földtani felépítésével, a dúsulások jellegével, térbeli eloszlásával, illetve a lelőhelyekhez kapcsolódó minőségi és mennyiségi tulajdonságokkal, az ilyen anyagokkal szembeni ipari technológiai követelményekkel.

 

Tantárgy tematikus leírása:

A bevezetőben a hallgatók áttekintik a főbb tárgyalt ásványi nyersanyag csoportokat – ipari ásványokat, szilárd fosszilis energiahordozókat, építőipari ásványi nyersanyagokat. Az első rész taglalja az ásványi nyersanyag telepeinkhez kapcsolódó területi eloszlást, a jogi-igazgatási követelményeket, illetve az előfordulások regionális nagyszerkezeti helyzetét, kitekintéssel a szomszédos országok közeli előfordulás csoportjaira. Részletes példákat ismertetünk hazai és ezekkel összehasonlítható külföldi előfordulásokról. A következő részben megismertetem a hallgatókat az energiahordozó nyersanyagok előfordulásaival, különös hangsúllyal azokra a felhasználási módokra, amelyek a kötelező teleptani képzésekból kimaradtak. A harmadik fejezetben az érc-előfordulások ismertetése, a negyedikben a nem-érces nyersanyag előfordulásainkhoz kapcsolódó információk szerepelnek. A tárgy felkészíti a hallgatókat a nyersanyagdúsulásokkal kapcsolatos geológiai jellemzők felismerésére. A gyakorlatok során a hallgatók gyűjteményi, tantermi és terepi ismereteket szereznek az ércek, nem-ércek illetve szilárd fosszilis energiahordozó lelőhelyek jellemző földtani és minőségi paramétereiről, ezek természetes megjelenési módjairól, számításáról, meghatározási módszereiről. Megismerkednek az ásványi nyersanyagok anyagi jellemzőivel, és a kémiai és ásványi fázisok meghatározási módszereivel. Terepi gyakorlaton kutatás alatt álló illetve termelő lelőhelyeket tanulmányoznak.

 

Félévközi számonkérés módja:

Önálló irodalom kutatás + laborfeladat (60-40%) elkészítésével teljesíthető beadandó esszé.

 

Értékelési határok:> 80%: jeles, 70-80%: jó, 60-70%: közepes, 50-60%: elégséges, <50%: légtelen

 

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Földessy János, Németh Norbert (2009): Nyersanyagkutatási módszerek. Digitális tankönyvtár

Végh Sándorné (1967): Nemércek teleptana. Tankönyvkiadó, Budapest, 283 p.

Jantsky B szerk (1966): Ásványi nyersanyag lelőhelyeink, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 315 p.

Némedi Varga Z (1999): Kőszénföldtan. (Kézirat) 94 p.

Somfai Attila (1995): Teleptan II. Üledékes származású telepek. Nemzeti Tankönyvkiadó 164 p.

Grecula P. (Ed.) (1995): Ložiská nerastných surovín Slovenského rudohoria. Zväzok 1. [Mineral deposits of the Slovak Ore Mountains. Volume 1]. Geocomplex, Bratislava, 829 p. (in Slovak and English)

Biró L (szerk) (2014): Magyarország érces nyersanyag előfordulásai. Geolitera, Szeged (nyomdában)

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews