Alkalmazott földtan és kőzettan

Nyomtatás
Megjelent: 2014. április 11. péntek

Tantárgy neve: Alkalmazott földtan és kőzettan

Tárgyfelelős: Dr. Hartai Éva; Dr. Mádai Ferenc

Tantárgy kódja: MFFAT710004

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszék

Javasolt félév: 1

Előfeltételek: nincs

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+1

Számonkérés módja (a/gy/v): vizsga

Kreditpont: 3

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

Megismertetni a hallgatókkal a földtani és kőzettani ismeretek alkalmazásának lehetőségeit a nyersanyagkutatás és -termelés során felmerülő kérdésekben.

 

Tantárgy tematikus leírása:

Kőzetek szövetalkotói, szövetalkotó típusok, kőzetszövet nevezéktan. Magmás kőzetek rendszere – IUGS nevezéktan, kőzetmeghatározás ásványos összetétel alapján.  Magmás kőzetek kémiai összetételre épülő nevezéktana, Normatív összetétel számításának módszere (CIPW). Kőzetek deformációja, kőzetekben lejátszódó deformációs mechanizmusok. Üledékes kőzetek rendszerezése, mállás, kőzetalkotó ásványok mállási érzékenysége. Törmelékkőzetek képződése, kőzetalkotói, nevezéktana, fáciesei. Karbonátkőzetek képződése, kőzetalkotói, nevezéktana, fáciesei.

Lemeztektonika és nyersanyagképződés. Az ásványi nyersanyagok osztályozása, keletkezési körülményei. A nyersanyagtelepek földtani jellemzői, kutatásuk földtani eszközei. A hazai érces és nemérces ásványi nyersanyag előfordulások földtani jellemzői.

 

 

Félévközi számonkérés módja:

Az aláírás megszerzésének feltétele: a félév során feladat elkészítése és jegyzőkönyvének beadása. A feladatok összesen 40 %-ban számítanak be a félév végi érdemjegybe.

1. Magmás kőzet modális összetételének meghatározása szelőszakaszok módszerével (10%)

2. Magmás kőzet normatív összetételének meghatározása CIPW módszerrel (10%)

3. Egy hazai ásványi nyersanyagelőfordulás földtanáról, kutatásáról és bányászatáról készített tanulmány benyújtása (20 %).

 

A maradék 60% az írásbeli vizsgán szerezhető meg.

 

Értékelési határok:

> 80 %: jeles

70 – 80 %: jó

60 – 70 %: közepes

50 – 60 %: elégséges

<50 %: elégtelen

 

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Balogh K. (szerk.): Szedimentológia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991.

Hartai É.: A változó Föld. Miskolci Egyetem Kiadó-WellPress Kiadó, 2003.

Hartai É.: Teleptani alapismeretek egyetemi jegyzet

BGS Rock Classification Schemes vol. 1-4.;

McKenzie W.S. & Adams A.E.: Rocks and minerals in thin section (Manson Publ.)

Wallacher L.: Üledékes kőzetek és kőzetalkotó ásványaik I-II., egyetemi jegyzet

Wallacher L.: Magymás és metamorf kőzetek I-II., egyetemi jegyzet

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews