Környezetföldtan

Nyomtatás
Megjelent: 2012. április 18. szerda

Tantárgy neve: Környezetföldtan

Tárgyjegyző: Dr. Hartai Éva

Tantárgy kódja: MFFTT600457

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév: 5. félév

Előfeltételek: Geológia (MFFTT600231) vizsga

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+2

Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás, vizsga

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: A Környezetmérnöki alapszak Geokörnyezeti szakirány, valamint a Földrajz alapszak hallgatóival megismertetni a környezeti problémák földtani vonatkozásait, a megoldásokban alkalmazható földtani eszközöket.

Tantárgy tematikus leírása: A Föld mint rendszer. Környezeti ásványok és kőzetek, szerepük a környezeti kárelhárításban. Földtani eredetű természeti veszélyek: vulkanizmus, földrengések, tömegmozgások. Földtani közeg és talaj, szerepük a szennyezés terjedésben. Környezeti geokémia, környezetföldtani térképek. Bányászat és környezetterhelés. Földtani közeg, mint tárolóhely: radioaktív hulladékelhelyezés, szén-dioxid elhelyezése geológiai tárolóban.

 

Félévközi számonkérés módja: Az aláírás feltétele az elméleti és gyakorlati követelmények teljesítése. Elméleti követelmények: Az előadási anyagból a félév folyamán két zárthelyi teljesítése, legalább 50 %-os eredménnyel. A zárthelyik anyaga: 20 kérdés a félév elején kiadott, alapszintű tudást felmérő 100 kérdésből. Sikertelen teljesítés esetén a szorgalmi időszakban egy alkalommal van pótlási lehetőség. Gyakorlati követelmények: a gyakorlati feladat (környezetföldtani célú szelvény szerkesztése) sikeres teljesítése. A gyakorlatokon a részvétel kötelező, háromnál több alkalommal való hiányzás az aláírás megtagadásával jár.

A számonkérések (zárthelyi dolgozatok, kollokvium, jegyzőkönyv, stb)

Értékelésekor az általános értékelési határok a következőek: 0-50% elégtelen; 51-62% elégséges; 63-74% közepes; 75-84% jó; 85-100% jeles.

 

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Az előadások anyaga pdf formátumban átadva a hallgatóknak

Török Ákos: Geológia mérnököknek. Műegyetemi kiadó, Bp, 2007.

B.S. Skinner, S.C. Pórter: The Dynamic Earth. John Wiley & Sons, 1995.

 

S. Boggs: Principles of Sedimentology and Stratigraphy, Prentice Hall Publishing, 2011.

G. Nichols: Sedimentology and Stratigraphy. Wiley-Blackwell, 2009.

Hartai Éva: A változó Föld. Miskolci Egyetem – Well-PRess, Miskolc, 2003, 192 p.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews