Geológia

Nyomtatás
Megjelent: 2012. április 18. szerda

Tantárgy neve: Geológia

Tárgyjegyző: Dr. Hartai Éva

Tantárgy kódja: MFFTT600120

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév: 2. félév

Előfeltételek: Ásvány- és kőzettani alapismeretek (MFFAT6101) vizsga

Óraszám/hét (ea+gyak): 3+1

Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás, vizsga

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: A műszaki földtudományi szak valamennyi szakirányán alapvető geológiai ismeretek nyújtása.

Tantárgy tematikus leírása: A földi rendszer ciklusai. A Föld keletkezése és belső szerkezete. Kőzetképződési folyamatok. Szerkezetföldtani alapfogalmak. A lemeztektonikai elmélet lényege, alkalmazása a nyersanyagkutatásban. Történeti földtani alapismeretek, a biosztratigráfianyersanyagkutatási vonatkozásai. Az érces és nemérces ásványi nyersanyagok teleptani jellemzői. Magyarország vázlatos földtani felépítése és fontosabb ásványi nyersanyagai. A geológiai ismeretek alkalmazása a mérnöki munka során.

Félévközi számonkérés módja: Az aláírás feltétele az elméleti és gyakorlati követelmények teljesítése. Elméleti követelmények: Az előadási anyagból a félév folyamán két zárthelyi teljesítése, legalább 50 %-os eredménnyel. A zárthelyik anyaga: 20 kérdés a félév elején kiadott, alapszintű tudást felmérő 100 kérdésből. Sikertelen teljesítés esetén a szorgalmi időszakban egy alkalommal van pótlási lehetőség. Gyakorlati követelmények: szóbeli beszámoló, földtani folyamatok értelmezése a gyakorlatokon bemutatott 5 kőzetmintán (kőzetek, érces és nemérces ásványi nyersanyagok), legalább 60 %-os eredménnyel. A gyakorlatokon a részvétel kötelező, háromnál több alkalommal való hiányzás az aláírás megtagadásával jár.

Értékelése:

> 85%: jeles;

75 – 84%: jó;

63 – 74%: közepes;

50 – 62%: elégséges;

< 50%: elégtelen.

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

Hartai Éva: A változó Föld. Miskolci Egyetem Kiadó – WellPress Kiadó 2003, 2009;

Hartai Éva: Teleptani alapismeretek. Oktatási segédlet, Miskolci Egyetem, 2006;

Hartai Éva: Magyarország földtana. Oktatási segédlet, Miskolci Egyetem, 2004;

Hartai Éva: Geológia. Elektronikus tananyag, http://digitalisegyetem.hu

Török Ákos: Geológia mérnököknek. Műegyetemi kiadó, Bp, 2007.

B.S. Skinner, S.C. Pórter: The Dynamic Earth. John Wiley & Sons, 1995.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews