Földtudományi praktikum 1.

Nyomtatás
Megjelent: 2012. április 18. szerda

Tantárgy neve: Földtudományi praktikum 1.

Tárgyjegyző: Dr.Németh Norbert, Dr.Pethő Gábor

Tantárgy kódja: MFFTT600662

Tárgyfelelős tanszék/intézet: ÁFI + GTI

Javasolt félév: 6

Előfeltételek: MFFTT600231 Magyarország földtana

Óraszám/hét (ea+gyak): 0+4

Számonkérés módja (a/gy/v): gyakorlati jegy

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: Megismertetni a hallgatókat a földtani feladatok megoldása során szükséges adatgyűjtésnek, valamint az adatok feldolgozásának módszertanával és gyakorlatával. El kívánjuk érni, hogy a hallgatók ténylegesen találkozzanak a földtani közeggel, és tapasztalatokat szerezzenek egy valós feladat megoldásán keresztül az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásáról. Ennek érdekében szükséges a foglalkozások blokkokban, részben terepi gyakorlatok formájában történő megtartása.

Tantárgy tematikus leírása:

Előkészítő előadások:

1. A terepi munkához szükséges felszerelés és használata, biztonsági rendszabályok. Dokumentáció módja és eszközei.

2. Bevezetés az alkalmazandó geofizikai módszerekbe.

3. A vizsgálandó terület földtanának áttekintése.

Terepi munka:

1. Közös terepbejárás, a földtani viszonyok és a terepi észlelési módszerek gyakorlati bemutatása.

2. Geofizikai mérések végrehajtása (csoportosan).

3. Geológiai észlelések végrehajtása, feltárásdokumentációk elkészítése (mérőpárokban).

Adatfeldolgozás:

1. Geofizikai mérések kiértékelése.

2. Földtani észlelések kiértékelése, mérési adatok feldolgozása.

3. Kutatási jelentés összeállítása.

Félévközi számonkérés módja:

Aláírás feltétele: a közös terepi gyakorlatokon való jelenlét.

Részeredmények folyamatos bemutatása.

A jegyet a félév végén mérőpáronként tartott előadásokban és közös írásos kutatási jelentésben bemutatott teljesítményre lehet kapni.

Értékelése: > 85%: jeles; 75 – 84%: jó; 63 – 74%: közepes; 50 – 62%: elégséges; < 50%: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

 

Coe A. L: Geological Field Techniques. Wiley-Blackwell, 2010, 323 p. (magyar fordításban)

McClay K: The Mapping of Geological Structures. Wiley, 1987, 161 p.

Pethő Gábor, Vass Péter: Geofizika alapjai. E-learning tananyag, URL: www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFGFT6001T/adatok.html

Barnes, J. W. – Lisle, R. J: Basic geological mapping. Wiley, Chichester, 2004.

Hartai Éva: A változó Föld. Miskolci Egyetem – Well-PRess, Miskolc, 2003, 192 p.

Lahee, Frederic H: Field Geology. McGraw-Hill, 1961, 926 p.

Milsom, JJ – Eriksen, A: Field Geophysics. Wiley, 2011.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews