Elemző földtan

Nyomtatás
Megjelent: 2012. máj. 02. szerda

Tantárgy neve: Elemző földtan

Tárgyfelelős: Dr. Hartai Éva

Tantárgy kódja: MFFTT710002

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Ásványtani-Földtani Intézet

Javasolt félév: MSc 1. félév

Előfeltételek: MFFTT600120

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+1

Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás, vizsga

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: A Földtudományi mérnöki mesterszak hallgatói számára a földtani szemlélet elmélyítése, a földtani folyamatok rekonstrukciójának megismertetése.

 

Tantárgy tematikus leírása:

 

A földtani folyamatok lemeztektonikai háttere.

Az elemző földtan szerepe a földtani kutatásban.

Magmás, üledékes és metamorf kőzettestek terepi elemzése.

Rétegtani alapok, rétegtani nevezéktan.

Sztratotípus, lito-, bio- és kronosztratigráfia.

Korszerű sztratigráfiai módszerek (magneto-, kemo-, szeizmo, szekvencia- és ciklussztratigráfia).

Ősföldrajzi környezetek rekonstrukciója.

Kőzetkeletkezési és tektonikai események felismerése, sorrendiségük megállapítása.

 

Félévközi számonkérés módja: Az aláírás feltétele a gyakorlati feladat teljesítése: magmás és üledékes kőzettestek terepi elemzése, erről jegyzőkönyv benyújtása. Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező, háromnál több alkalommal való hiányzás az aláírás megtagadásával jár.

 

Értékelési határok:

> 80 %: jeles

70 – 80 %: jó

60 – 70 %: közepes

50 – 60 %: elégséges

< 50 %: elégtelen

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

 

Báldi Tamás: A történeti földtan alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003; Balogh Kálmán (szerk.): Szedimentológia. Akadémiai kiadó, Budapest, 1991; Bérczi István, Jámbor Áron (szerk.):

Magyarország geológiai képződményeinek rétegtana. A MOL RT. és a MÁFI kiadványa, Budapest, 1988; Angela L. Coe: Field techniques. Wiley-Blackwell 2010

S. Boggs: Principles of Sedimentology and Stratigraphy, Prentice Hall Publishing, 2011.

G. Nichols: Sedimentology and Stratigraphy. Wiley-Blackwell, 2009.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews